Sound Dimension AB Tillkännagivande Årsmöte - Sound Dimension (2023)

Rätt att delta, registrering och representation

Aktieägare som önskar närvara vid årsstämman måste registrera sig före måndagen den 19 juni 2023 i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken ochMeddela om sin avsikt att närvara vid årsstämman senast onsdagen den 21 juni 2023.

Kallelse att delta i årsstämman skickas via e-post till: Aandeelhouders@sounddimension.seAnmälan om deltagande kan även skickas skriftligen till Sound Dimension AB,Sommargatan 101 A, 656 37 KarlstadKallelsen ska innehålla fullständigt namn, personnummer eller organisation, medlemskap, adress, e-postadress, telefonnummer dagtid och i förekommande fall information om ersättaren eller assistenten (båda).

En aktieägare som företräds av ombud ska skriva en daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande tillhandahållas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år men längre om fullmakten visar sig gälla längre, dock högst fem år. Fullmakt och eventuell stiftelseurkund eller motsvarande ska uppvisas på årsstämman och kopia därav ska skickas till ovanstående adress i god tid före årsstämman och senast den 21 juni 2023. Fullmaktsformulär och andra handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsidahttps://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstammaOch posta den till aktieägaren som kontaktade bolaget och angav adressen.

Produktion av registrerade aktier

Aktieägare som registrerar sina aktier som förvaltare genom bank eller annan förvaltare måste registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i årsstämman. Denna omregistrering kan vara tillfällig och måste vara genomförd senast måndagen den 19 juni 2023. Vid upprättandet av aktieboken beaktas rösträttsregistreringar som görs av förvaltaren senast onsdagen den 21 juni 2023. Det innebär att aktieägare som önskar omregistrera sig måste meddela förvaltaren detta i god tid och senast ovanstående datum.

Antal aktier och röster

Från och med offentliggörandet av detta tillkännagivande är det totala antalet utestående aktier i bolaget 14223 566 aktier. Totalt företagsröster 14223 566 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

förslag till dagordning

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av mötesordförande och reporter
 3. Skapa och godkänna röstlängd
 4. Välj en eller två kontroller
 5. Kontrollera att mötet hålls formellt
 6. Godkänn kalendern
 7. Lämna årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Att bestämma
  a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
  b) Vinst och förlust vid försäljning av aktiebolaget enligt upprättad balansräkning
  c) Befrielse av styrelseledamöter och styrelseledamöter
 9. Arbetsrapport och förslag av valberedningen
 10. Fastställande av ersättning till direktion och förvaltningsrådsledamöter
 11. Bestäm antalet styrelseledamöter och representanter
 12. Val av styrelse och revisorer
 13. Beslut om tillsättande av valkommissionen och dess verksamhetsprinciper
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
 15. Beslutade att verkställa VD-optionsplanen
 16. Beslutade att genomföra planen för den avgående presidenten
 17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier och att emittera teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev
 18. Beslut om förvaltningsbefogenhet över tillval
 19. fokus
 20. andra problem
 21. Slut på mötet

Sammanfattning av förslaget till beslut:

Val av mötesordförande och skribent (punkt två)

Valberedningen föreslår att Göran Ofsén väljs till ordförande och reporter vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som ska antas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som bolaget sammanställer på grundval av aktieboken och kontrolleras av förvaltningsrådet.

Välj en eller två kontroller (artikel 4)

Victor Isaksen rekommenderas som moderator eller, i annat fall, utsedd av styrelsen. Till förlikningsmannens uppgifter hör också att kontrollera röstlängden och om de avgivna rösterna är korrekt protokollförda.

Vinstfördelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om försäljning av bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas under verksamhetsåret 2022.

Betänkanden och förslag om valberedningens verksamhet (punkt 9)

Valberedningen inför bolagets årsstämma 2023 består av Göran Ofsén som ordförande (störste aktieägare i bolaget per utgången av december 2022), Lynn Dreierbakken (utsedd av Victor Isaksen), Per Johan Björnstedt (utsedd av Fredrik Gunnarsson) och VD Björn walter. Alla större aktieägare förhördes. Valberedningen lämnar förslag enligt punkterna 2, 10, 11 och 12. Den fullständiga texten av valberedningens förslag och deras arbete samt de motiverade yttrandena om förslagen till styrelsen finns tillgängliga i akten hos bolaget och på Företagets hemsidawww.sounddimension.se.

Fastställande av arvoden till styrelsen och de lagstadgade revisorerna (punkt 10)

Valberedningen förordar vid stämman att styrelsearvodet utgår med 100000 kr till fullmäktiges ordförande och 50 kr000 kr för styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Revisorns arvode utgår utifrån gällande priser.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och representanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av direktion och förvaltningsråd (punkt 12)

Valberedningen meddelar att den föreslår omval av Björn Walter, Erjan Fried, som även föreslås som styrelsens ordförande, Helena Wiktelius, Klaas Kalberg och Martin Sandberg som ordinarie ledamöter.

Nedan följer en kort beskrivning av de nya ledamöterna som nominerats av valberedningen:

Earljan Friedfödd 1954

erfarenhet

Han har varit tillförordnad vd för offentliga och privata företag i 30 år.

Bidrag av Sound Dimension AB

det finns ingenting

löpande uppgifter

Ordförande i Qiyu Box TechnologyAB (publicerad),Styrelseordförande i Siktet Invest AB (eget bolag).

(Video) Mysterious Sphere Moving On Its Own - The Betz Sphere

tidigare jobb under de senaste fem åren

VD för Apotekstjänst AB, VD och koncernchef Eniro AB (publicerad)

Delägande på mer än 10% under de senaste fem åren

Inge

Claes Karlbergfödd 1962

erfarenhet

Över 30 års erfarenhet av varumärkesutveckling och licensieringsstrategier för globala varumärken/IP:er inom underhållningsbranschen.

Från Mumin och Teletubbies till Angry Birds, Candy Crush och Crazy Frog och fler spelrelaterade digitala rättigheter, och fler företagsvarumärken som Electrolux och Helly Hansens varumärkesförlängning.

Baserad i Stockholm, men arbetade tidigare i Helsingfors och London ett tag.

Bidrag av Sound Dimension AB

det finns ingenting

löpande uppgifter

CF-underhållning

Rose Bloom Ventures

CanopyLab AS

Kidoz LLC (Vancouver publikt bolag)

Fragbite Group AB (publicerad)

Adventure Box Technology AB (publicerad)

LL Lucky Games AB (publicerad)

Eget företag Barnstorm Media AB

tidigare jobb under de senaste fem åren

Flexion Mobile LTD London (offentligt)

Delägt mer än 10% av aktierna de senaste fem åren

ensam i sitt eget sällskap

Martin Sandbergfödd 1979

erfarenhet

Civilingenjör i informationsteknologi från Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan. Han hade flera ledarroller på musiktjänsten Spotify i London och New York, där han var ansvarig för användartillväxt och prenumerationskonvertering mellan 2010 och 2022. Dessförinnan arbetade han på affiliate-marknadsföringsföretaget WebGuidePartner och släktforskningstjänsten Kindo, som senare blev en del av MyHeritage.

Bidrag av Sound Dimension AB

det finns ingenting

löpande uppgifter

Inge

tidigare jobb under de senaste fem åren

Inge

Delägt mer än 10% av aktierna de senaste fem åren

(Video) The Submarine Graveyard that Became a Nightmare (Devonport Royal Dockyard)

Inge

Helena Rimfjäll Wikteliusfödd 1976

erfarenhet

Helena är en lösningsorienterad person som trivs med att arbeta inom försäljning och utveckling. Han brinner för att skapa mer lönsamma företag. Engagemang för affärsutveckling, skapa förutsättningar och evenemang för etablering av nya företag och tillväxt av befintliga företag är hennes livslånga drivkraft. Hans långa erfarenhet över branscher med fokus på affärsutveckling, försäljning, projektledning och ledarskap gör att han ser möjligheter som andra i samma bransch kan missa.

Bidrag av Sound Dimension AB

det finns ingenting

löpande uppgifter

Styrelseledamot i Företagarna Värmland. Chef för Eventteknik. Projektledare för 100° KARLSTAD Business Evening. En serie moderatorer och konferensbidrag.

tidigare jobb under de senaste fem åren

Styrelseledamot i Woodlite Sweden AB

Delägt mer än 10% av aktierna de senaste fem åren

Helena Victorius AB

Det rekommenderas att Mazars AB omväljs till revisor och auktoriserade revisorn Jonas Helleklint som revisionsdirektör. På grund av sjuårsrotationskraven kommer de nuvarande revisorerna Ernst & Young AB/Johan Eklund att avgå.

Beslut om befogenheter att tillsätta valkommissioner och deras arbete (punkt 13)
Valberedningen föreslog att årsstämman beslutar om ändring av valberedningens befintliga nomineringsprinciper och valberedningens arbetsriktlinjer. Det rekommenderas att de ser ut så här:

Valberedningen kommer att bestå av tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna i bolaget, vilket kommer att publiceras i aktieboken för Euroclear Sweden AB den sista affärsdagen i september.

Ordföranden ska kontakta de tre större aktieägarna och föreslå att de utser var sin representant. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida senast fem månader före årsstämman med angivande av respektive ledamots kandidat.

Om någon av de tre större aktieägarna inte utser någon ledamot, eller om en ledamot avgår innan utnämningen är slutförd och aktieägaren som utsett ledamoten inte utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande utse nästa aktieägare ( den fjärde större aktieägaren) att inom en vecka utse en ledamot. Denna process pågår tills valberedningen är tre ledamöter, men maximalt tio av de största ägarna måste värvas.

När bolaget genomgår ett aktieägarbyte som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna, kan en av de tre högsta aktieägarna som ännu inte utsett en ledamot i valberedningen kontakta valberedningens ordförande för att begära utnämning av be en ledamot. . Ordföranden för urvalskommittén kommer sedan att informera övriga ledamöter om begäran. Om ägarförändringen inte är obetydlig ska en ledamot utsedd av en aktieägare som inte längre är en av de tre största aktieägarna erbjuda sin tjänst och den nya aktieägaren ska kunna utse en ledamot. Sådana ändringar ska publiceras på Bolagets hemsida.
Valberedningens sammansättning kan dock ändras senast två månader före den bolagsstämma där val av styrelse eller tillsynsledamöter äger rum.

Styrelseledamöter får inte vara ledamöter i valberedningen, men valberedningen har rätt att välja ordförande (utan rösträtt) vid ett eller flera möten.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse valberedningens ordförande.

Mandatperioden för den tillsatta valberedningen sträcker sig tills en ny valkommission har utsetts.

Valberedningen ska tillvarata bolagets samtliga aktieägares intressen i frågor som ligger inom valberedningens ansvarsområde. Utan att begränsa det föregående ska valkommissionen ge rekommendationer om:

En) som ordförande vid den bolagsstämma där val av verkställande styrelse eller tillsynsledamöter ska äga rum,
I) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter valda av bolagsstämman,
Gör) ordföranden, övriga styrelseledamöter valda av bolagsstämman och eventuella styrelsesuppleanter,
hej) arvode och annan ersättning som tilldelas varje styrelseledamot och ledamöter av styrelsens kommittéer valda av bolagsstämman;
miles) antalet revisorer och underrevisorer,
att äta) lagstadgade revisorn och eventuell revisorssuppleant,
G) revisorsarvoden och
Det) Fastställande av principer för utnämning av ledamöter i valberedningen och valberedningens arbetsinstruktion (i förekommande fall).

Arvodet till urvalskommittén täcker endast de direkta kostnaderna för uppdraget.

Valberedningens ovan nämnda nomineringsprinciper och arbetsriktlinjer gäller till dess att bolagsstämman beslutar att ändra dem. Inför årsstämman kommer valberedningen att yttra sig om huruvida valberedningen anser det nödvändigt att föreslå ändringar av ovanstående principer och riktlinjer samt i förekommande fall lämna ovanstående förslag till bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Aktieägarna föreslår till årsstämman att genomföra följande ändring av bolagsordningen.

Förslag till ändring av artikel 2 i lagen.

Nuvarande formulering:

2 § platser

Styrelsen kommer att ha sitt säte i Karlstad, Värmland.

ny röst:

2 § platser

Styrelsen kommer att ha sitt säte i Karlstad, Värmland. Kongresser kan även hållas i Stockholm.

(Video) HIDDEN HISTORY OF HUMANITY (UnchartedX) Ben van Kerkwyk

Därutöver föreslog styrelsen bolagsstämman att besluta om ändringar av 4 och 5 §§ i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande formulering:

4 §ärligt

Aktiekapitalet ska vara minst 1 500 000 och högst 6000 000 kronor.

5 §antal aviseringar

Minsta antal aktier är 7 500 000 aktier och maximalt 30 000 aktier000.

ny röst:

4 §ärligt

Aktiekapitalet ska vara minst 2840 000 och upp till 11360 000 kr.

5 §antal aviseringar

Minsta antal aktier är 14 200 000 aktier och maximalt 56 800 aktier000.

nya föreskrifter frånBilaga 1på detta samtal.

Beslut enligt denna punkt ska biträdas av aktieägare som innehar minst två tredjedelar av rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut att genomföra Bolagets VD-aktieoptionsprogram (punkt 15)

Styrelsen överlämnar till bolagsstämman att besluta om genomförandet av urvalsplanen för bolagets verkställande direktör, baserat på 1422 357 teckningsoptioner (“max 5") med följande villkor.

Teckningsoptioner (TO 5) ger varje Optionsinnehavare rätt att teckna en (1) andel av nya aktier - det vägda genomsnittliga priset för alla handelsdagar minskar från 1 juni 2023 till 27 juni 2023, men åtminstone inte mindre än kvoten för dessa del.

Eventuella premier måste läggas till den fria fonden.

Teckningsoptionerna kommer att emitteras till en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tidpunkten för teckning, vilket kommer att fastställas genom tillämpning av en Black & Scholes-värdering.

I motsats till aktieägarnas företrädesrätt tillkommer rätten att teckna teckningsoptioner endast i följande fall:

 • Richard Ray Bloom– 1422 357 Teckningsoptioner

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att låta bolagets verkställande direktör delta i TO 5 genom att köpa teckningsoptioner enligt förfarandet.

Anmälan på separat anmälningslista ska ske inom två veckor efter årsstämman. Kan inte tvinga fram överteckning.

Betalning av teckningsoptioner ska ske kontant inom en vecka efter teckning.

Om alla optioner att teckna nya aktier utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 284471,40 SEK.

Aktier utgivna efter registrering berättigar till första vinstutdelning vid den senaste bolagsstämman efter det att de nya aktierna har registrerats i Bolagsregistret och registrerats i den av Euroclear förda aktieboken.

Ytterligare information om TO 5

Syftet med att införa TO 5 är att göra det möjligt för företag att rekrytera nyckelpersoner till verksamheten genom ökat ägarengagemang. Denna ägarandel förväntas öka intresset för bolaget och är ett viktigt steg i bolagets fortsatta tillväxt.

Eftersom teckningsoptionerna i TO 5 överlåts till marknadsvärde bedömer styrelsen att TO 5 inte kommer att påföra bolaget några sociala kostnader. Därför inkluderar kostnaderna för TO 5 endast begränsade kostnader för genomförandet och förvaltningen av programmet.

På tillkännagivandedagen är aktiekapitalet i bolaget 14 aktier.223,566. Dessutom finns det 229913 TO 3-serier utestående i november 2022 och 452 013 TO 4-serier utestående i januari 2023. Vid fullt utnyttjande av dessa rättigheter kommer 681 926 nya aktier att emitteras för totalt 14905 492 aktier.

Det föreslås att årsstämman i enlighet med punkt 15 i denna artikel och punkt 16 nedan beslutar att implementera ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för verkställande direktören (TO 5) och den avgående styrelseordföranden (TO 6) t.o.m. ytterligare 1 från vem422357 (TO 5) respektive 355Det föreslås att 589 (TO 6) teckningsoptioner emitteras. När dessa order är helt utförda, 1422357 respektive 355 589 nya aktier emitterades. Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som utfärdats i enlighet med förslaget motsvarar en minskning med cirka 8,5 % av Bolagets aktiekapital och röster på full utspädningsbasis, beräknat på det antal aktier som skulle öka vid fullt utnyttjande av alla teckningsoptioner utgivna i enlighet med förslaget är alla teckningsoptioner i serie TO 3, serie TO 4 och alla föreslagna teckningsoptioner i serie TO 6 föremål för punkt 16 nedan. Utspädning kommer bara att ha en marginell inverkan på relativa fundamenta för helåret 2022.

Effektiva beslut enligt artikel 15 måste biträdas av aktieägare som är närvarande vid stämman med mer än nio tiondelar av rösterna och aktierna.

Beslut om genomförandet av den avgående ordförandens mandatprogram (punkt 16)

Styrelsen (men ordföranden var inte involverad i det föreslagna beslutet) föreslog årsstämman att besluta att införa ett emissionsbaserat optionsprogram för den avgående styrelseordföranden upp till 355 589 rättigheter (“till 6") med följande villkor.

Teckningsoptioner (TO 6) var och en ger en köpoption att teckna en (1) Priset på nya aktier som faller på alla handelsdagar från 1 juni 2023 (inklusive) till och med 27 juni 2023 (inklusive), men minst kvotvärdet .

Eventuella premier måste läggas till den fria fonden.

(Video) FOUND an Abandoned Warehouse Hangar FULL OF Valuable Antique Carriages!

Teckningsoptionerna kommer att emitteras till en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tidpunkten för teckning, vilket kommer att fastställas genom tillämpning av en Black & Scholes-värdering.

I motsats till aktieägarnas företrädesrätt tillkommer rätten att teckna teckningsoptioner endast i följande fall:

 • Björn Walther van Walther & Gathe AB (organisationsnummer 559102-8542) – 355589Borg

Skälet för avvikelse från aktieägarens förköpsrätt är att låta avgående ordförande delta i TO 6 genom att köpa teckningsoptioner enligt plan.

Anmälan på separat anmälningslista ska ske inom två veckor efter årsstämman. Kan inte tvinga fram överteckning.

Betalning av teckningsoptioner ska ske kontant inom en vecka efter teckning.

Om alla optioner att teckna nya aktier utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 71117,80 SEK.

Aktier utgivna efter registrering berättigar till första vinstutdelning vid den senaste bolagsstämman efter det att de nya aktierna har registrerats i Bolagsregistret och registrerats i den av Euroclear förda aktieboken.

Ytterligare information om TO 6

Syftet med att införa TO 6 är att göra det möjligt för företag att behålla nyckelpersoner som styrelseledamöter genom utökade ägarförpliktelser. Denna ägarandel förväntas öka intresset för bolaget och är ett viktigt steg i bolagets fortsatta tillväxt.

Eftersom teckningsoptionerna i TO 6 överlåts till marknadsvärde bedömer styrelsen att TO 6 inte kommer att påföra bolaget några sociala kostnader. Därför inkluderar kostnaden för TO 6 endast begränsade kostnader för programgenomförande och förvaltning.

I enlighet med punkt 15 återspeglas information om utestående och andra föreslagna teckningsoptioner och utspädningsvärdepapper i förslaget.

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som utfärdats enligt förslaget kommer 355 589 nya aktier att emitteras. Detta representerar en utspädning på cirka 2,1 % av Bolagets aktiekapital och ett helt utspätt antal röster beräknat på det antal aktier som skulle tillkomma vid fullt utnyttjande av alla teckningsoptioner utgivna enligt detta förslag, samtliga TO 3 Series- teckningsoptioner, i enlighet med Artikel 15 Stycken ovan, TO 4-serien och alla föreslagna teckningsoptioner i TO 5-serien. Utspädning kommer bara att ha en marginell inverkan på relativa fundamenta för helåret 2022.

Effektiva beslut enligt artikel 16 måste biträdas av aktieägare som är närvarande vid stämman med mer än nio tiondelar av rösterna och aktierna.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier och att emittera teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev (ärende 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att i ett eller flera fall fram till nästa bolagsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, inom ramen för de lagstadgade teckningsoptionerna och /eller eller konvertibel. Enligt 2 kap. 5 § 1-3 och 5 st aktiebolagslagen ska betalningar ske kontant, kvittning, apport eller på annat sätt. Syftet med mandatet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att erhålla rörelsekapital samt möjlighet till finansiering och möjlighet till ytterligare expansion. För icke-föredragna erbjudanden till aktieägare bör teckningskursen fastställas utifrån marknadsförhållanden (med rabatter för marknadserbjudanden i förekommande fall).

Beslut enligt denna punkt ska biträdas av aktieägare som innehar minst två tredjedelar av rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut att bemyndiga styrelsen att anta urvalsplanen (punkt 18)

För att behålla och motivera nyckelpersoner i bolaget föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsen bemyndigar bolaget att emittera frivilliga kvalifikationsrätter.

Bolagsstämman föreslås överföras till styrelsen för att fastställa detaljerna i optionsprogrammet, utfärda optioner till kvalificerade anställda och teckna optionsavtal. De sammanlagda personaloptionerna får inte överstiga 5 % av det totala antalet utestående aktier.

Mindre justeringar (punkt 19)

Om registrering krävs hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB, rekommenderas att stämman bemyndigar styrelsen eller en av styrelsen utsedd person att göra smärre ändringar i de vid stämman fattade besluten.

Aktieägarfrågor och rättigheter till information

Aktieägarna påminns om att aktieägare enligt 32 § 7 kap. i aktiebolagsbalken har rätt att begära information från styrelsen och verkställande direktören vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter inhämtade från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, kallelser och närvaro vid bolagsstämmor samt uppgifter om ombud, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängder till bolagsstämmor och i förekommande fall protokoll från bolagsstämmor. möten. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns på https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tillgängliga fullmaktshandlingar och blanketter

Fullständiga beslutsförslag, förslag till bolagsordning, fullmaktsblanketter och handlingar enligt svensk bolagsrätt finns tillgängliga på huvudkontoret Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad och på bolagets hemsidahttps://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma Till aktieägare som begär detta och uppger sin e-postadress eller postadress senast tre veckor före bolagsstämman.

Karlstad maj 2023

Ljuddimension AB

Styrelse

För mer information om SoundVision, vänligen kontakta:

Rickard Riblom, VD Sound Dimension AB

Telefon:0704442479

E-post: rr@sounddimension.se

(Video) Curious Beginnings | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 1

https://sounddimension.se

FAQs

What are the dimensions of sound? ›

The physical dimensions of sound are amplitude (intensity), frequency, and phase. Amplitude - The magnitude of the pressure change. Frequency - The number of cycles in pressure change per unit time. For time in seconds, the number of cycles per second is called Hertz (Hz).

What is the temporal dimension of sound? ›

Rhythm is the temporal aspect of sound. It is the pattern of “on” and “off” states exhibited by any sound as time passes. Rhythm is by no means unique to music. When you speak, the consonants of your words produce rhythm.

Is pitch the dimension of music? ›

Auditory scientists define pitch as the perceptual correlate of acoustic frequency: a single physical dimension along which musical notes can be ordered from low to high (1). However, humans perceive the notes of the scale as repeating once per octave; accordingly, music psychologists represent pitch as a helix (Fig.

Videos

1. PRIMETIME - Watchmaking in the News - Geneva Watch Days and 10th Anniversary Special
(WATCHES TV)
2. 3000+ Common Spanish Words with Pronunciation
(feqwix)
3. Life In A Day 2010 Film
(Life in a Day)
4. CS50 2014 - CS50 Lecture by Steve Ballmer
(CS50)
5. planeTALK | Captain JOE 1/2 "Der Popstar unter den YouTube Piloten" (24 subtitle-languages)
(PilotsEYE.tv)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 10/07/2023

Views: 6239

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.